กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียนเป็นสำคัญ

การเรียนรู้สิ่งใดมีประโยชน์และมีคุณค่า และการมีคุณค่าของการเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคน กลุ่มคน เวลา และ สถาณการณ์ในการนำความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้นี้ไปใช้ ทั้งหมดทั้งสิ้น คือ กระบวนการของการศึกษา วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรียนรู้นั้นขึ้นอยู่กับบุคคล บางคนเรียนรู้เพื่อมีชีวิตรอด บางคนเรียนรู้เพื่อให้มีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าขึ้น แต่ก็น่าเสียดายที่ว่าโอกาสที่คนจะเรียนรู้และรับประสบการณ์ในการเรียนรู้นั้นไม่เพียงพอ และไม่เท่าเทียมกัน หลักสูตรจะช่วยแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม เน้นความสนใจของนักเรียน นำเนื้อหาสาระการเรียนรู้เป็นเรื่องใกล้ตัวในชุมชนหรือในชีวิตประจำวัน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการบูรณาการคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม กิจกรรมการเรียนการสอนควรมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะ กิจกรรมเน้นกระบวนการคิด ใช้เทคนิควิธีการอย่างหลากหลาย  มีสื่ออุปกรณ์ประกอบ ลงมือปฏิบัติเน้นการปฏิบัติจริง นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู นักเรียนกับวัตถุสิ่งของที่เป็นสื่อการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสภาพแวดล้อม มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียนระหว่างครูกับผู้ปกครอง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ นอกเหนือจากชั่วโมงเรียน

การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน

1.วิเคราะห์สภาพทั่วไปของสถานที่ ห้องเรียนและตัวผู้เรียน
2.พัฒนาโดยการวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อพัฒนานวัตกรรมในแต่ละบทเรียนโดยเน้นด้านความรู้และด้านกระบวนการ
3.พัฒนาจัดหาสื่อ เครื่องมือช่วยในการใช้สื่อการสอน ICT ช่วยในการจัดการเรียนรู้
4.สร้างและพัฒนานวัตกรรมและกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้และสนุกสนานกับการเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ
5.ปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้มีบรรยากาศเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้
6.เชื่อมโยงห้องเรียนให้มีองค์ความรู้ในห้องและนอกห้องเรียนสู้องค์ความรู้ท่เป็นสากลโดยใช้สื่อท่จัดทำขึ้นเองและสื่อออนไลน์
7.มีการวัดผลประเมินผลเพื่อการพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
8.ประเมินผลทุกระยะ เพื่อให้ทราบสภาพจริง แก้ไขและวางแผนพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง