ความแตกต่างของการเรียนแบบออนไลน์กับการเรียนในห้องเรียน

การเรียนแบบออนไลน์
ในปัจจุบันการเรียนแบบออนไลน์ค่อนข้างเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักศึกษาและคนวัยทำงานที่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาและการเดินทางไปเรียนนอกสถานที่ ดังนั้น โรงเรียน The Knowledge จึงได้ออกแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อตอบโจทย์ของคนกลุ่มนี้ ได้ด้วยการ แก้ไขปัญหาการศึกษาด้วยระบบการเข้าถึงการเรียนการสอนที่ง่ายขึ้น และรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเรียนที่โรงเรียน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการเรียนแบบออนไลน์ได้ มีการจัดระบบการเรียนการสอนที่แยกเป็นบทเรียนซึ่งง่ายต่อการค้นคว้าศึกษาหาข้อมูล ช่วยลดปัญหาการเรียนตามเพื่อนไม่ทันหรือไม่เข้าใจเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ เพราะการเรียนแบบออนไลน์ผู้เรียนสามารถย้อนบททวนบทเรียนได้หลายๆ รอบ จนกว่าผู้เรียนจะเข้าใจเนื้อหาของบทเรียน ซึ่งทำให้ผู้เรียนไม่ต้องอายเพื่อนร่วมชั้นเรียน ที่จะบอกให้อาจารย์อธิบายเนื้อหาบทเรียนนั้นอีกครั้ง ดังนั้น การเรียนแบบออนไลน์จึงเหมาะกับผู้เรียนทุกระดับ

การเรียนในห้องเรียน
การเรียนในห้องเรียนจะมีการสอนเป็นแบบใช้ ผู้สอนเป็นจุดศูนย์กลาง ในการสอน โดยผู้สอนจะเป็นผู้ควบคุมการเรียนในชั้นเรียนแต่เพียงผู้เดียว โดยการเรียนในห้องเรียนผู้สอนจะเป็นผู้ทำการบรรยายเนื้อหาการเรียนในแต่ละบทเรียน และการให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนนักเรียนในชั้นเรียน โดยที่ผู้เรียนไม่สามารถกำหนดเนื้อหาและบทเรียนที่ตัวผู้เรียนอยากเรียนเองได้ รวมถึงการต้องเข้าเรียนในห้องเรียนตามเวลาที่ได้กำหนด หากผู้เรียนมาไม่ทันเข้าห้องเรียนตามเวลา ก็จะเสียโอกาสในการเรียนของเนื้อหานั้นๆ ในกรณีที่นักเรียนในชั้นเรียนมีมากเกินไป อาจทำให้ผู้สอนดูแลการสอนของนักเรียนในชั้นเรียนอย่างไม่ทั่วถึง ทำเกิดปัญหาในการไม่เข้าใจในบทเรียนของผู้เรียนได้ ดังนั้น โรงเรียนThe Knowledge เราจึงได้จำกัดนักเรียนในชั้นเรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง เพื่อผู้สอนจะได้ทำการสอนเนื้อหาและคอยดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

ข้อดีและข้อเสียระหว่างการเรียนแบบออนไลน์กับการเรียนในห้องเรียน
-การเรียนแบบออนไลน์ จะมีค่าใช้จ่ายในการเรียนถูกกว่า การเรียนในห้องเรียน เพราะเนื่องจากไม่ต้องเดินทางเรียนที่โรงเรียน
-การเรียนแบบออนไลน์ มีโอกาสในการเรียนจบที่เร็วกว่า การเรียนในห้องเรียน เพราะไม่ต้องรอเวลาเรียนในคาบเรียนต่อไป ผู้เรียนสามารถเรียนบทเรียนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
-การเรียนแบบออนไลน์ ไม่จำกัดจำนวนผู้เรียน แต่การเรียนในห้องเรียนจำกัด
-การเรียนแบบออนไลน์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำเอกสาร หรือทำรายงานต่างๆ เหมือนในห้องเรียน
-การเรียนแบบออนไลน์ไม่ต้องมีตารางเรียนเหมือนแบบการเรียนในห้องเรียน
-การเรียนแบบออนไลน์ เรียนจากที่ไหน เมื่อไรก็ได้ แต่การเรียนในห้องเรียนต้องตรงตามเวลาที่กำหนด
– การเรียนแบบออนไลน์ สามารถเลือกเรียนเนื้อหาได้ตามต้องการ แต่การเรียนในห้องเรียนต้องเรียนตามที่ผู้สอนได้กำหนดไว้แล้ว