การออกแบบบทเรียนออนไลน์ให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์

DSCF8749บทเรียนออนไลน์ที่ผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะผู้สอนมีความจำเป็นในการปรับปรุงเนื้อหาสารสนเทศใหม่ๆให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียนโดยผู้สอนต้องคำนึงถึงหลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์ที่ถูกต้องและนำไปใช้สอนให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมาย การออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกำลังเป็นที่กล่าวถึงกันมากในปัจจุบัน การสร้างความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์มีขั้นตอนอย่างไร และที่สำคัญที่สุดควรจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไรบ้างเพื่อให้บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาผู้เรียน

การพิจารณาเลือกใช้หรือบูรณาการสื่อชนิดต่างๆในแง่ของรูปแบบ ขนาด ปริมาณ ตำแหน่ง และระยะเวลาการนำเสนอที่เหมาะสม เพื่อเน้นความกลมกลืนและผสานกันอย่างลงตัวในการนำสื่อความรู้่สู่ผู้เรียน ผ่านการใช้งานประสาทสัมผัสทางด้านการมองเห็นและทางการฟังที่จะสามารถชักจูง โน้มน้าว และก่อให้เกิดการนำส่งความรู้เข้าสู่ระบบความจำชั่วคราวได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนการนำส่งสู่ความทรงจำถาวรภายใต้เงื่อนไขการนำเสนอซ้ำและเสริมอย่างเหมาะสม เช่นการเลือกใช้ช่องว่างในการนำเสนอที่่ต่อเนื่อง ก็ช่วยลดความหนาแน่นของเนื้อหาประกอบการแทรกภาพประกอบเสริมการบรรยายข้อความ เป็นต้น และควรมีการออกแบบที่คำนึงถึงหลักของความสวยงามประกอบกับหลักการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งควรมีการเลือกสี รูปภาพ ตัวอักษรที่เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) และการนำเสนอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) ต้องมีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์

บทเรียนออนไลน์ที่ผลิตขึ้นต้องผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาทำการประเมินความถูกต้องของเนื้อหา การใช้ภาษา และการสรุปเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการสอนทำการประเมินด้านการออกแบบการสอนออนไลน์ และผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำการประเมินด้านโครงสร้างของโปรแกรมบทเรียน ด้านการสื่อสาร และการเชื่อมโยงของข้อมูล เพราะการออกแบบรูปแบบการนำเสนอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความน่าสนใจเป็นส่วนที่จะกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความอยากรู้อยากเรียน ลดความน่าเบื่อของการเรียนจากการเรียนที่มีความยาวนาน การนำเสนอที่น่าสนใจ ตื่นตาตื่นใจ เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) จะช่วยให้เกิดความคงทนของการจำเหตุการณ์หรือเนื้อหาได้

ระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในยุคออนไลน์

College students in a computer labปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ก้าวมาเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมถึงการถ่ายทอดวิชาความรู้ นับเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสื่อการเรียนการสอนมาเป็นเวลานานพอสมควร โดยเริ่มต้นตั้งแต่การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีสถานศึกษาหลายแห่งได้หันมาใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เรียกชื่อกันแตกต่างหลากหลาย เป็นการจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อรับส่งข้อมูล เนื้อหาความรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และได้รับการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบมาเป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง

การเรียนกาสอน การอบรมสัมมนาแบบ e-learning ออนไลน์ให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญก็คือการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากกันและกัน และที่สำคัญอีกประการคือผู้สอนเองจะต้องมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบทันควันให้กับผู้เรียน เพื่อทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง และจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศให้เกิดการแสดงความคิดเห็น แต่อย่างไรก็ตามผู้เรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง มีวินัยและมีการวางแผนระบบการเรียนให้เหมาะสมกับรูปแบบชีวิตของตนเอง จึงทำให้ e-learning เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์ของการใช้ระบบ e-Learning
1.ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและสะดวกในการเรียน ง่ายต่อการแก้ไขเนื้อหา และกระทำได้ตลอดเวลา เพราะสามารถกระทำได้ตามใจของผู้้สอน เนื่องจากระบบการผลิตจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้ผู้เรียนก็สามารถเรียนโดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่
2.เข้าถึงได้ง่าย ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเข้าถึง e-learning ได้ง่ายโดยมากจะใช้ web browser ของค่ายใดก็ได้ ผู้เรียนสามารถเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้
3.ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยกระทำได้ง่าย เนื่องจากผู้สอนหรือผู้สร้างสรรค์งาน e-Learning จะสามารถเข้าถึง server ได้จากที่ใดก็ได้
4.ประหยัดเวลา และค่าเดินทาง ผู้เรียนสามารถเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ โดยจำเป็นต้องไปโรงเรียน หรือที่ทำงาน รวมทั้งไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องประจำก็ได้

ใช้เครือข่ายออนไลน์เพื่อการศึกษา

ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใช้เพื่อการศึกษา ด้วยข้อมูลจำนวนมากที่ถูกนำเสนอในเครือข่ายสังคมออนไลน์หากนำมาสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนย่อมก่อให้เกิดผลสำคัญในหลากหลายลักษณะเช่นกัน เช่น

1. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมในชั้นห้องเรียน เนื่องจากบรรยากาศของเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารผ่านภายมิติความสัมพันธ์ของคนในเครือข่าย ด้วยเหตุนี้เมื่อทั้งผู้สอนและผู้เรียนเข้าสู่การสร้างความสัมพันธ์ภายในระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็จะนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ในสังคมจริงในทิศทางที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจริง นอกจากนี้ลักษณะการนำเสนอข้อมูล สถานภาพที่เป็นปัจจุบัน ทำให้ทั้งผู้สอนสามารถติดตามพฤติกรรมและประสานข้อมูลได้อย่างทันท่วงที
2. การกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขวาง การตั้งประเด็นแลกเปลี่ยน ข้อสงสัยต่างๆ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำได้อย่างทันท่วงที และเป็นเครื่องมือสำหรับผู้สอนในการกระตุ้นผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันผู้สอนสามารถนำเสนอเนื้อหาใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและผู้เรียนสามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง
3. การส่งเสริมการศึกษาตามความสนใจและความถนัด เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของเว็บบล็อกเป็นระบบที่ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานตามความถนัดและความสนใจของทั้งผู้สอนและผู้เรียน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การส่งเสริมการบันทึกและการอ่าน การเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ผ่านรูปแบบของข้อเขียนในหลายลักษณะ เช่น ข้อความสั้นในระบบ twitter ข้อความปานกลางของเว็บ facebook หรือข้อความยาวๆ ของระบบเว็บบล็อก เป็นต้น

ในขณะเดียวกันเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็มีข้อเสียที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่อาจจะมีความจำเป็นที่ผู้ปกครองจะต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น
1. การใช้งานเพื่อความบันเทิง เกมมากกว่าการศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่นใน facebook จะประกอบด้วยเกมต่างๆ มากมาย และส่วนใหญ่ต้องการใช้เวลาในการเล่นที่ต่อเนื่อง
2. ความจำเป็นของอุปกรณ์การสื่อสาร ซึ่งส่วนใหญ่มีราคาแพงและมีค่าใช้จ่ายที่ต่อเนื่อง และหากผู้สอนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการนำเสนอข้อมูลไปยังผู้เรียนเป็นหลักอาจจะก่อให้การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลของผู้เรียนได้
3. การรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและการขาดวิจารณญาณในการข้อมูล ทั้งนี้เมื่อผู้เรียนเข้าสู่การเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ แหล่งการรับข้อมูลจะไม่สามารถจำกัดไว้เพียงจากผู้สอนเท่านั้น ซึ่งจำเป็นที่ผู้สอนจะต้องย้ำถึงแนวทางการตรวจสอบข้อมูลให้กับผู้เรียน
4. การขาดวิจารณญาณในการนำเสนอข้อมูล เนื้อหาของผู้เรียน ด้วยความสะดวก รวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะพบว่า หลายครั้งทำให้หลายคนขาดความยั่งคิดในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ภาพหรือเหตุการณ์ต่างๆ และนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมา

การศึกษาข้อมูลความรู้ผ่านทางโลกของ Search Engine

Boy using computer at homeปัจจุบันการนำความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาหาความรู้ ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยการใช้งานอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการศึกษานี้เพื่อการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อการนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งานและการสร้างแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งการใช้งานงานอินเทอร์เน็ตที่นิยมใช้กันอย่างมากจะได้แก่การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆเพื่อหาความรู้ แต่การเข้าเยี่ยมชมนั้นในกรณีที่เรารู้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นมีชื่อว่าอะไร เนื้อหาของเว็บ มุ่งเน้นเกี่ยวกับสิ่งใด เราสาสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมได้ทันที แต่ในกรณีที่เราไม่ทราบชื่อเว็บเหล่านั้น แต่เรามีความต้องการที่จะค้นหาเนื้อหาบางอย่าง มีวิธีการจะเข้าสืบค้นข้อมูลได้ โดยการใช้ความสามารถของ Search Engine

Search Engine จะมีหน้าที่รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ต่างๆเอาไว้โดยจัดแยกเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้งานเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ต้องการค้นหาแล้วป้อน คำหรือข้อความของหัวข้อนั้นๆลงไปในช่องที่กำหนด คลิกปุ่มค้นหาเท่านั้นข้อมูลอย่างย่อๆและรายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏให้เราเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ทันที โดย Search Engine แต่ละแห่งมีวิธีการและการจัดเก็บฐานข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามประเภทของ Search Engine ที่แต่ละเว็บไซต์นำมาใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นการที่จะเข้าไปหาข้อโดยวิธีการ Search นั้น อย่างน้อยเราจะต้องทราบว่าเว็บไซต์ที่จะเข้าไปใช้บริการ ใช้วิธีการหรือประเภทของ Search Engine อะไร เนื่องจากแต่ละประเภทมีความละเอียดในการจัดเก็บข้อมูลต่างกันไป

ในโลกของอินเทอร์เน็ทข้อมูลมีมากมายเหลือเกิน ถ้าจะใช้เวลาในการอ่านทุกสิ่งบนอินเทอร์เน็ตคงต้องใช้เวลานานหลายชั่วอายุคน จริงๆแล้วเราคงไม่มีความสนใจในทุกเรื่อง แต่คงสนใจเฉพาะเรื่องที่เราสนใจเท่านั้น จึงมีคนคิดเครื่องมือในการช่วยค้นหาข้อมูลที่ต้องการนั้นก็คือ Search Engine ระบบค้นหาข้อมูลหรือ search engine เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาคเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอื่นๆซึ่งแตกต่างกันไป แล้วแต่โปรแกรมหรือผู้ให้บริหารแต่ละราย ระบบค้นหาข้อมูลส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป จากนั้นก็จะแสดงรายการผลลัพธ์ที่คิดว่าผู้ใช้น่าจะต้องขึ้นมาในปัจจุบัน ระบบค้นหาข้อมูลบางชนิด เช่น กูเกิล (Google) จะบันทึกประวัติการค้นหาและการเลือกผลลัพธ์ของผู้ใช้ไว้ด้วย และจะนำประวัติที่บันทึกไว้นั้นมาช่วยกรองผลลัพธ์ในการค้นหาครั้งต่อไป

ความแตกต่างของการเรียนแบบออนไลน์กับการเรียนในห้องเรียน

การเรียนแบบออนไลน์
ในปัจจุบันการเรียนแบบออนไลน์ค่อนข้างเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักศึกษาและคนวัยทำงานที่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาและการเดินทางไปเรียนนอกสถานที่ ดังนั้น โรงเรียน The Knowledge จึงได้ออกแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อตอบโจทย์ของคนกลุ่มนี้ ได้ด้วยการ แก้ไขปัญหาการศึกษาด้วยระบบการเข้าถึงการเรียนการสอนที่ง่ายขึ้น และรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเรียนที่โรงเรียน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการเรียนแบบออนไลน์ได้ มีการจัดระบบการเรียนการสอนที่แยกเป็นบทเรียนซึ่งง่ายต่อการค้นคว้าศึกษาหาข้อมูล ช่วยลดปัญหาการเรียนตามเพื่อนไม่ทันหรือไม่เข้าใจเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ เพราะการเรียนแบบออนไลน์ผู้เรียนสามารถย้อนบททวนบทเรียนได้หลายๆ รอบ จนกว่าผู้เรียนจะเข้าใจเนื้อหาของบทเรียน ซึ่งทำให้ผู้เรียนไม่ต้องอายเพื่อนร่วมชั้นเรียน ที่จะบอกให้อาจารย์อธิบายเนื้อหาบทเรียนนั้นอีกครั้ง ดังนั้น การเรียนแบบออนไลน์จึงเหมาะกับผู้เรียนทุกระดับ

การเรียนในห้องเรียน
การเรียนในห้องเรียนจะมีการสอนเป็นแบบใช้ ผู้สอนเป็นจุดศูนย์กลาง ในการสอน โดยผู้สอนจะเป็นผู้ควบคุมการเรียนในชั้นเรียนแต่เพียงผู้เดียว โดยการเรียนในห้องเรียนผู้สอนจะเป็นผู้ทำการบรรยายเนื้อหาการเรียนในแต่ละบทเรียน และการให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนนักเรียนในชั้นเรียน โดยที่ผู้เรียนไม่สามารถกำหนดเนื้อหาและบทเรียนที่ตัวผู้เรียนอยากเรียนเองได้ รวมถึงการต้องเข้าเรียนในห้องเรียนตามเวลาที่ได้กำหนด หากผู้เรียนมาไม่ทันเข้าห้องเรียนตามเวลา ก็จะเสียโอกาสในการเรียนของเนื้อหานั้นๆ ในกรณีที่นักเรียนในชั้นเรียนมีมากเกินไป อาจทำให้ผู้สอนดูแลการสอนของนักเรียนในชั้นเรียนอย่างไม่ทั่วถึง ทำเกิดปัญหาในการไม่เข้าใจในบทเรียนของผู้เรียนได้ ดังนั้น โรงเรียนThe Knowledge เราจึงได้จำกัดนักเรียนในชั้นเรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง เพื่อผู้สอนจะได้ทำการสอนเนื้อหาและคอยดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

ข้อดีและข้อเสียระหว่างการเรียนแบบออนไลน์กับการเรียนในห้องเรียน
-การเรียนแบบออนไลน์ จะมีค่าใช้จ่ายในการเรียนถูกกว่า การเรียนในห้องเรียน เพราะเนื่องจากไม่ต้องเดินทางเรียนที่โรงเรียน
-การเรียนแบบออนไลน์ มีโอกาสในการเรียนจบที่เร็วกว่า การเรียนในห้องเรียน เพราะไม่ต้องรอเวลาเรียนในคาบเรียนต่อไป ผู้เรียนสามารถเรียนบทเรียนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
-การเรียนแบบออนไลน์ ไม่จำกัดจำนวนผู้เรียน แต่การเรียนในห้องเรียนจำกัด
-การเรียนแบบออนไลน์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำเอกสาร หรือทำรายงานต่างๆ เหมือนในห้องเรียน
-การเรียนแบบออนไลน์ไม่ต้องมีตารางเรียนเหมือนแบบการเรียนในห้องเรียน
-การเรียนแบบออนไลน์ เรียนจากที่ไหน เมื่อไรก็ได้ แต่การเรียนในห้องเรียนต้องตรงตามเวลาที่กำหนด
– การเรียนแบบออนไลน์ สามารถเลือกเรียนเนื้อหาได้ตามต้องการ แต่การเรียนในห้องเรียนต้องเรียนตามที่ผู้สอนได้กำหนดไว้แล้ว