การออกแบบบทเรียนออนไลน์ให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์

DSCF8749บทเรียนออนไลน์ที่ผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะผู้สอนมีความจำเป็นในการปรับปรุงเนื้อหาสารสนเทศใหม่ๆให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียนโดยผู้สอนต้องคำนึงถึงหลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์ที่ถูกต้องและนำไปใช้สอนให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมาย การออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกำลังเป็นที่กล่าวถึงกันมากในปัจจุบัน การสร้างความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์มีขั้นตอนอย่างไร และที่สำคัญที่สุดควรจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไรบ้างเพื่อให้บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาผู้เรียน

การพิจารณาเลือกใช้หรือบูรณาการสื่อชนิดต่างๆในแง่ของรูปแบบ ขนาด ปริมาณ ตำแหน่ง และระยะเวลาการนำเสนอที่เหมาะสม เพื่อเน้นความกลมกลืนและผสานกันอย่างลงตัวในการนำสื่อความรู้่สู่ผู้เรียน ผ่านการใช้งานประสาทสัมผัสทางด้านการมองเห็นและทางการฟังที่จะสามารถชักจูง โน้มน้าว และก่อให้เกิดการนำส่งความรู้เข้าสู่ระบบความจำชั่วคราวได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนการนำส่งสู่ความทรงจำถาวรภายใต้เงื่อนไขการนำเสนอซ้ำและเสริมอย่างเหมาะสม เช่นการเลือกใช้ช่องว่างในการนำเสนอที่่ต่อเนื่อง ก็ช่วยลดความหนาแน่นของเนื้อหาประกอบการแทรกภาพประกอบเสริมการบรรยายข้อความ เป็นต้น และควรมีการออกแบบที่คำนึงถึงหลักของความสวยงามประกอบกับหลักการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งควรมีการเลือกสี รูปภาพ ตัวอักษรที่เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) และการนำเสนอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) ต้องมีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์

บทเรียนออนไลน์ที่ผลิตขึ้นต้องผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาทำการประเมินความถูกต้องของเนื้อหา การใช้ภาษา และการสรุปเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการสอนทำการประเมินด้านการออกแบบการสอนออนไลน์ และผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำการประเมินด้านโครงสร้างของโปรแกรมบทเรียน ด้านการสื่อสาร และการเชื่อมโยงของข้อมูล เพราะการออกแบบรูปแบบการนำเสนอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความน่าสนใจเป็นส่วนที่จะกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความอยากรู้อยากเรียน ลดความน่าเบื่อของการเรียนจากการเรียนที่มีความยาวนาน การนำเสนอที่น่าสนใจ ตื่นตาตื่นใจ เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) จะช่วยให้เกิดความคงทนของการจำเหตุการณ์หรือเนื้อหาได้